Compact Dry -Nissui

Compact Dry phương pháp thử nghiệm sẵn sàng để sử dụng giúp giảm thiểu thời gian cần thiết để thực hiện những thử nghiệm vi sinh vật. vậy, nó cho phép năng suất tối đa bằng cách tăng hiệu quả. Compact Dry có thể được sử dụng để kiểm tra nguyên liệu cũng như thành phẩm như thực phẩm, nước giải khát, thịt, mỹ phẩm hoặc các mẫu khác. Compact Dry cũng có thể được sử dụng như một tấm liên lạc cho các vùng khó khăn bằng cách sử dụng Compact Dry swab.

 
 

Sản phẩm