Buffered Peptone Broth - BK128HA

MỤC ĐÍCH

Buffered Peptone Broth với natri clorua pH 7.0 là một chất pha loãng được sử dụng để chuẩn bị các dung dịch ban đầu, thể huyền phù tan trong nước hoặc không tan trong nước(không phải lipid) của dược phẩm. Môi trường cũng sử dụng để rửa màng trong các phương pháp lọc nhằm đếm vi khuẩn, nấm men và nấm mốc trên bề mặt môi trường thạch thích hợp.

Dung dịch pha loãng có thể được sử dụng trong các phương pháp phân tích vi sinh trong mỹ phẩm

 

 

THÀNH PHẦN 

 

(có thể được hiệu chuển để có hiệu suất tối ưu)

Cho 1L môi trường:

- Meat peptone .............................................................................................................. 1,0 g
- Sodium chloride .......................................................................................................... 4,3 g
- Disodium phosphate ................................................................................................... 7,2 g
- Monopotassium phosphate ........................................................................................ 3,6 g

pH của môi trường đổ sẵn ở 25oC: 7.2 ± 0.2

 

 

QUY CÁCH

Môi trường bột khô
BK128HA - 500 g/chai

 

PHA LOÃNG

Sản phẩm cùng danh mục

X