COMPASS Bacillus cereus Agar - BM126 - BM130

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: 

COMPASS Bacillus cereus Agar là môi trường được sử dụng để phát hiện và đếm số bào tử và các hình thức sinh dưỡng của vi khuẩn Bacillus cereus giả định trong các sản phẩm thực phẩmvà thức ăn chăn nuôi.

Phát hiện và đếm có thể được thực hiện trực tiếp trên môi trường  này mà không cần các bước làm thuần, khẳng định sinh hóa (lên men đường, VP, khử nitrate và thử nghiệm tan huyết) và /hoặc các quan sát bằng kính hiển vi thông thường được thực hiện trong phạm vi các phương pháp chuẩn( đặc biệt là ISO 7923 VÀ ISO 21871)

COMPASS Bacillus cereus Agar dùng để định lượng Bacillus cereus giả định chính thức được công nhân theo chứng nhân ARNOR, tham chiếu theo  số BKR 23/06 – 02/10 có hiệu lực đến ngày 5/2/2018

TYPICAL COMPOSITION

Typical composition can be adjusted to obtain optimal performance.

For 1 liter of medium :

- Peptones ................................................................................................................... 26.0 g

- Yeast extract ............................................................................................................... 5.0 g

- NaCl ............................................................................................................................ 5.0 g

- Selective agents ........................................................................................................ 12.7 g

- Chromogenic substrate............................................................................................... 0.1 g

- Agar........................................................................................................................... 16.0 g

pH of the ready-to-use media at 25°C : 7.0 ± 0.2.

PACKAGING

Ready-to-use medium:
BM12608 - 20 Petri plates Ø 90 mm

Ready-to-melt base medium:
BM13008 - 10 vials of 100 mL

Selective supplement:
BS06908 - 10 vials qsp 100 mL
BS08508 - 10 vials qsp 500 mL

Dehydrated base medium: 
BK189HA - 500 g bottle

Phát hiện và đếm các bào tử và hình dạng thực vật của Bacillus Cereus