COMPASS® ECC AGAR - BK202HA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Chromogenic Compass Ecc Agar là môi trường chọn lọc dùng để đếm đồng thời Coliform và E. coli mà không cần khẳng định trong thực phẩm của người và động vật.


TYPICAL COMPOSITION

The composition can be adjusted in order to obtain optimal performance.

For 1 liter of media :

- Peptones............................................................................................................... 18,40 g

- Buffering system..................................................................................................... 5,80 g

- Growth activators.................................................................................................... 3,55 g

- Chromogenic mixture ............................................................................................. 0,44 g

- Selective agents ..................................................................................................... 1,61 g

- Bacteriological agar.............................................................................................. 11,00 g

pH of the ready-to-use media at 25 °C : 6,9 ± 0,2.

PACKAGING

Dehydrated medium: 
BK202HA - 500 g bottle

ĐỊNH LƯỢNG ESCHERICHIA COLI VÀ COLIFORMS