Ethyl violet azide (Litsky) broth - BK061HA

Mục đích: 
Ethyl Violet azide Broth (còn được gọi là canh Litsky) được sử dụng để khẳng định các phát hiện và đếm Treptococci phân (enterococci) trong nước và nước thải, thực phẩm đông lạnh và các sản phẩm thực phẩm khác bằng phương pháp xác suất lớn nhất. Quá trình liên quan đến hai giai đoạn: 
- Kiểm tra trong azide Dextrose Broth (Rothe)
- Khẳng định trong Ethyl Violet azide Broth (Litsky). 


Thành phần môi trường:
Trong 1 lit môi trường:
- Polypeptone ...................................................................................20.0 g
- Glucose ............................................................................................5.0 g
- Sodium chloride ...............................................................................5.0 g
- Mono potassium phosphate...............................................................2.7 g
- Dipotassium phosphate ...................................................................2.7 g
- Sodium azide .................................................................................0.30 g
- Ethyl violet...................................................................................0.50 mg
pH của môi trường hoàn chỉnh ở 250C: 6.8 ±0.2  


Qui cách đóng gói:
môi trường bột 
Chai 500g    Code: BK061HA 

XÁC NHẬN ENTEROCOCCI

Sản phẩm cùng danh mục

X