Meat yeast agar - BK006HA

MEAT-YEAST AGAR- BK006HA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Meat-Yeast agar được sử dụng để đếm bào tử của của các vi sinh vật kị khí khử sulfite trong gelatin và trong các sản phẩm thực phẩm khác. Thành phần điển hình phù hợp với định nghĩa trong tiêu chuẩn NF V59-106


THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG:

Thành phần trong 1 lit môi trường:

-          Tryptone ..................................................................... 10.00g

-          Meat extract ................................................................. 3.00g

-          Yeast extract................................................................. 6.00g

-          Glucose......................................................................... 2.00g

-          Sodium chloride............................................................ 5.00g

-          Cysteine chlorhydrate................................................... 0.30g

-          Soluble starch.................................................................. 5.0g

-          Sodium metabisuffite..................................................... 1.0g

-          Ferric ammonium citrate................................................. 1.0g

-          Bacteriological agar ..................................................... 12.0g

-          PH của môi trường hoàn chỉnh tại 250C: 7.6±0.2

 

 

ĐÓNG GÓI:         

Môi trường khô: 500g qui cách BK006HA


 

ENUMERATION OF SPORES FROM SULFUR-REDUCING ANAEROBIC MICROORGANISMS

Sản phẩm cùng danh mục

X