PAPAIC DIGEST OF SOYBEAN MEAL USP- A1601HA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Kết quả của việc cân bằng các lượng amino acid, carbohydrate và vitamin cần thiết, Papaic Digest of Soybean Meal USP dẫn đến sự phát triển nhanh và phong phú cảu nhiều chủng vi sinh vật, bao gồm cả nấm men và nấm mốc. Nó thường  kết hợp với trypton trong môi trường Trypton Soy Broth và Trypton Suy Agar cho phát triển của các chủng vi khuẩn khó tính.

TYPICAL ANALYSIS

Physical characteristics :

- Appearance, color ..............................................................................................................beige powder

- Solubility in water at 5 % ...................................................................................................................total

- pH of the aqueous 5 % solution ................................................................................................ 7,0 ± 0,5

- Stability at pH 7,0 after autoclaving for 15 minutes at 121 °C........................................................stable

Chemical characteristics :

- Biuret reaction ........................................................................................................................... positive

- Total Nitrogen .................................................................................................................... 10,0 ± 0,7 %

- α amino Nitrogen ................................................................................................................. 2,5 ± 0,7 %

- Indole ........................................................................................................................................... absent

- Nitrites ......................................................................................................................................... absent

- Chlorides (expressed as NaCl) ........................................................................................ less than 2 %

- Calcium ......................................................................................................................................... 0,5 %

- Sulfuric ash .................................................................................................................. less than 17,0 %

- Loss on drying ............................................................................................................... less than 6,0 %

Total amino acids (expressed as g per 100 g of product) :

- Aspartic acid....................................................................................................................................... 7,2

- Threonine ......................................................................................................................................... 2,5

- Serine ............................................................................................................................................... 3,4

- Glutamic acid .................................................................................................................................. 13,2

- Proline .............................................................................................................................................. 4,2

- Glycine .............................................................................................................................................. 2,9

- Alanine .............................................................................................................................................. 2,9

- Valine ................................................................................................................................................ 4,6

- Cystine .................................................................................................................................... not dosed

- Methionine ........................................................................................................................................ 0,8

- Isoleucine ......................................................................................................................................... 3,0

- Leucine ............................................................................................................................................. 5,2

- Tyrosine ............................................................................................................................................ 1,3

- Phenylalanine ................................................................................................................................... 3,4

- Lysine ............................................................................................................................................... 4,6

- Histidine ............................................................................................................................................ 1,9

- Arginine ............................................................................................................................................ 4,2

- Tryptophan ....................................................................................................................................... 1,1

Microbiological characteristics :

- Indole production...................................................................................................................... negative

- Hydrogen sulfide production ...................................................................................................... positive

- Acetylmethylcarbinol production................................................................................................. positive

- Detection of fermentable sugars ............................................................................................... positive

PACKAGING

Dehydrated medium :

A1601HA - 500 g bottle 

PEPTONE - NUÔI CẤY CÁC VI SINH VẬT KHÁC NHAU