Ringer Dung - BR00108

 MỤC ĐÍCH:

Dung dịch Ringer Dung 1/4 là dung dịch pha loãng dùng để chuẩn bị các dung dịch phân tán để kiểm soát vi sinh vật nước, sữa, và các sản phẩm thực phẩm khác. Nó cũng được sử dụng rộng rãi để chuẩn bị pha loãng gấp mười lần. 

 

THÀNH PHẦN TIÊU BIỂU 

Thành phần có thể được điều chỉnh để có được hiệu suất tối ưu. 

Đối với 1 lít dung dịch:

- Natri clorua ............................................... ................................. .... 2,250 g 

- Kali clorua ............................................... ........................................ 0,105 g

- Canxi clorua ............................................... ................................. ..... 0,120 g 

- Hydro cacbonat natri ............................................... ........................ 0,050 g

pH của môi trường đã hoàn thành sử dụng hoàn chỉnh ở 25 ° C: 7,0 ± 0,2. 

 

ĐÓNG GÓI     

Viên nén:        

Chai 100 viên.........................................................................BR00108 

DILUENT