Salmonella Enrichment - BK194HA - BS07708

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Salmonella Enrichment là một công thức đặc biệt của Buffered Peptone Water đã được tạo ra và kiểm soát cho phát hiện tối đa Salmonella trong các sản phẩm thực phẩm và thức ăn.

Salmonella Enrichment with Tween® 80  được sử dụng làm môi trường làm giàu cho Salmonella phân tích các sản phẩm có hàm lượng chất béo vượt quá 20%.

Dòng Salmonella Enrichment tuân theo tiêu chuẩn NF EN ISO 6579-1, Vi sinh học của chuỗi thức ăn - Phương pháp ngang để phát hiện, đếm và serotyping của Salmonella - Phần 1: Phát hiện Salmonella spp., NF EN ISO 6887-1 Vi sinh học về thực phẩm - Các quy tắc chung để chuẩn bị cân và pha loãng thập phân. Phần 2, 3, 4, và 5. Salmonella Enrichment có thể được sử dụng như Buffered Peptone Water trong các phương pháp cần thiết nhưng không áp dụng ngược lại.

Salmonella Enrichment được thiết kế đặc biệt cho các phương pháp đã được kiểm chứng IRIS Salmonella® và SESAME Salmonella TEST®.


TYPICAL COMPOSITION

The composition can be adjusted in order to obtain optimal performance.

The Salmonella Enrichment formulation conforms to that of Buffered Peptone Water.

For 1 liter of Salmonella Enrichment :

- Peptone..................................................................................................................... 10,0 g

- Sodium chloride .......................................................................................................... 5,0 g

- Disodium phosphate, anhydrous .............................................................................. 3,56 g

- Monopotassium phosphate......................................................................................... 1,5 g

pH if the ready-to-use media at 25 °C : 7,0 ± 0,2.

PACKAGING

Ready-to-use medium:
BM13608 - 10 vials of 225 mL 
BM13708 - 3 flexible bags of 3 L 
BM14408 - 2 flexible bags of 5 L

Ready-to-use medium + Tween® 80:
BM16308 - 3 flexible bags of 3 L

Dehydrated medium: 
BK194HA - 500 g bottle
BK194CG - 5 kg drum

MÔI TRƯỜNG TĂNG SINH SALMONELLA VÀ VI SINH VẬT KHÁC

Sản phẩm cùng danh mục

X