TBX Agar - BK146HA


MỤC TIÊU

TBX Agar là một môi trường chọn lọc cho việc đếm Escherichia coli dương tính với β-D-glucuronidase trong các sản phẩm thực phẩm. Kết quả thu được trực tiếp bằng cách đếm khuẩn lạc đặc trưng chỉ sau 24 giờ ủ và không có bước xác nhận cần thiết.

Thành phần điển hình tương ứng với các tiêu chuẩn NF ISO 16649-1, NF ISO 16649-2 và NF EN ISO 16649-3.

 

 

THÀNH PHẦN 

(có thể được hiệu chỉnh để có hiệu suất tối ưu)

Cho 1L môi trường:

- Tryptone .................................................................................................................... 20,0 g
- Bile salts n°3 ............................................................................................................... 1,5 g
- BCIG (5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronate).............................................. 75,0 mg
- Bacteriological agar..................................................................................................... 9,0 g

pH cho môi trường hoàn chỉnh ở 25°C: 7.2 ± 0.2 

 

QUY CÁCH

Môi trường chuẩn bị sẵn
BM06908 - 10 chai 100 mL
BM17108 - 10 chai 200 mL

Môi trường bột khô: 
BK146HA - 500 g/ chai
BK146HM - 100 g/ chai

ĐỊNH LƯỢNG ESCHERICHIA COLI DƯƠNG TÍNH β-D-GLUCURONIDASE 

Sản phẩm cùng danh mục

X