Tryptophan broth - BK163HA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Tryptophan broth cho phép nuôi cấy vi sinh vật không có yêu cầu tăng trưởng đặc biệt. Môi trường được sử dụng để thực hiện thử nghiệm sinh indole, được sử dụng đặc biệt trong việc khẳng định Escherichia coli, Shigella và Salmonella.

Thành phần điển hình tương ứng với định nghĩa trong tiêu chuẩn NF EN ISO 9308-1, NF EN ISO 6579-1, NF EN ISO 16654.


TYPICAL COMPOSITION

The composition can be adjusted in order to obtain optimal performance.

For 1 liter of media :

- Tryptone .................................................................................................................... 10,0 g

- DL-Tryptophan ............................................................................................................ 1,0 g

- Sodium chloride .......................................................................................................... 5,0 g

pH of the ready-to-use media at 25 °C : 7,5 ± 0,2.

PACKAGING

Ready-to-use medium:
BM07608 - 50 tubes of 3 mL

Dehydrated medium: 
BK163HA - 500 g bottle

PHÁT HIỆN VIỆC SINH INDOLE

Sản phẩm cùng danh mục

X