Violet Red Bile Agar (VRBL) - BK152HA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Violet Red Bile Agar (VRBL) là một môi trường chọn lọc được sử dụng để phát hiện và định lượng coliform và coliforms chịu nhiệt trong mẫu thực phẩm.

 

Thành phần điển hình tương đương với các tiêu chuẩn NF V08-050, NF V08-060 và NF ISO 4832.

TYPICAL COMPOSITION

The composition can be adjusted in order to obtain optimal performance.

For 1 liter of media :

- Peptic digest of meat................................................................................................... 7,0 g

- Yeast extract ............................................................................................................... 3,0 g

- Lactose...................................................................................................................... 10,0 g

- Bile salts ...................................................................................................................... 1,5 g

- Sodium chloride .......................................................................................................... 5,0 g

- Neutral red.............................................................................................................. 30,0 mg

- Cristal violet.............................................................................................................. 2,0 mg

- Bacteriological agar................................................................................................... 12,0 g

pH of the ready-to-use media at 25 °C : 7,4 ± 0,2.

PACKAGING

Ready-to-melt medium: 

BM03408 - 10 vials of 100 mL 
BM03508 - 10 vials of 200 mL
BK152HA - 500 g bottle
BK152GC - 500 g drum

 

Dehydrated medium: 


ĐỊNH LƯỢNG COLIFORMS TỔNG SỐ

Sản phẩm cùng danh mục

X