Trang chủ » W - Phương pháp phát hiện và định danh vi sinh » Nấm mem và Nấm móc » Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar - BK198HA

Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar - BK198HA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol được khuyến khích cho việc đếm nấm men và nấm mốc phát triển trong các sản phẩm dành cho tiêu dùng của con người và động vật với độ ẩm (aw) lớn hơn 0,95. Môi trường không cho phép đếm các bào tử nấm mốc.

Thành phần điển hình của môi trường tương ứng với định nghĩa trong tiêu chuẩn NF EN ISO 21527-1.


TYPICAL COMPOSITION

The composition can be adjusted in order to obtain optimal performance.

For 1 liter of media :

- Polypeptone ................................................................................................................ 5,0 g

- Glucose ..................................................................................................................... 10,0 g

- Monopotassium phosphate......................................................................................... 1,0 g

- MgSO4,H2O ................................................................................................................. 0,5 g

- Dichloran .................................................................................................................. 2,0 mg

- Rose bengal ........................................................................................................... 25,0 mg

- Chloramphenicol .................................................................................................... 50,0 mg

- Chlortetracycline chlorhydrate ............................................................................... 50,0 mg

- ZnSO4,7H2O........................................................................................................... 10,0 mg

- CuSO4,5H2O ............................................................................................................ 5,0 mg

- Tergitol ........................................................................................................................ 1 mL

- Bacteriological agar................................................................................................... 12,4 g

pH of the ready-to-use media at 25 °C : 5,6 ± 0,2.

PACKAGING

Ready-to-melt medium :
BM14208 - 10 vials of 200 L

Dehydrated medium: 

ĐỊNH LƯỢNG NẤM MEN VÀ NẤM MỐC