Oxytetracycline glucose agar (OGA) - BK053HA

Mục đích: 
Oxytetracyline glucose agar (OGA)  được dùng để phát hiện và đếm số nấm men và nấm mốc trong thực phẩm.


Thành phần môi trường: 
(Có thể được điều chỉnh để có được hiệu suất tối ưu)
Trong 1010 mL môi trường (ISO 6611):
- Yeast extract ....................................................................................5.0 g 
- Glucose..........................................................................................20.0 g 
- Oxytetracycline...............................................................................0.10 g 
- Bacteriological agar .......................................................................15.0 g
Trong 1100 mL môi trường (NF V08-059):
- Yeast extract ....................................................................................5.0 g 
- Glucose..........................................................................................20.0 g 
- Oxytetracycline...............................................................................0.10 g 
- Bacteriological agar .......................................................................15.0 g
pH của môi trường hoàn chỉnh ở 250C: 6,6 ±0.2


ĐÓNG GÓI         
Môi trường cơ bản pha sẵn trong lọ (Không có Oxytetracycline)
- 10 x 110 mL         BM02208
Môi trường bột khô (Không có Oxytetracycline) 
- Chai 500 g           BK053HA
- Thùng 5 kg          BK053GC
Oxytetracycline 50 mg Selective Supplement :
- Gói 10 ống         BS00808 

ĐẾM NẤM MEN VÀ NẤM MỐC