Coliform

Đếm Coliform:

- Phương pháp truyền thống có thể mất đến năm ngày để tạo ra kết quả.

- Phương pháp Chromogenic với Compass CC Agar, Compass ECC Agar và Chromogenic coliform Agar (CCA): Đếm E. COLI VÀ COLIFORMS trong vòng 24 giờ.

 
 

Danh mục sản phẩm