DN. Salmonella

Các phương pháp phát hiện và định danh Salmonella:

 

 - Phương pháp phát hiện và xác đinh truyền thống được thiết lập lâu và mất thời gian từ 3 đến 5 ngày mới có kết quả.

 

- Phương pháp Chromogenic với môi trường IRIS Salmonella: phát hiện và định danh Salomonella trong vòng 37h và được chứng nhận của AFNOR

 

 

 

Danh mục sản phẩm