Kiểm tra Endotoxin

Các sản phẩm của chúng tôi cung cấp một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các sản phẩm được phát triển để phát hiện và định lượng Endotoxin và (1 → 3) -ß-D-glucans. Sản phẩm của chúng tôi được các công ty dược và thiết bị y tế hàng đầu trên toàn thế giới sử dụng trên toàn thế giới để đảm bảo sự an toàn của thuốc tiêm, các sản phẩm sinh học và các thiết bị y tế. Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng, Dịch vụ Kỹ thuật và Kiểm tra Hợp đồng của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn với tất cả các khía cạnh của kiểm tra endotoxin và glucan.

 

Ứng dụng