Kiểm tra Vi sinh

Đông Nam cung cấp một loạt các giải pháp kiểm soát vi sinh vật từ chuẩn bị mẫu cho đến định danh vi sinh vật cuối cùng.

 

 

Các phương pháp phát hiện, đếm và định danh vi sinh vật/tác nhân gây bệnh như sau:

- Tổng vi sinh vật hiếu khí

- ENTEROBACTERIACEAE

- ENTEROCOCCI

- Vibrio

- CRONOBACTER

- CRONOBACTER SAKAZAKII

-  BACILLUS CEREUS

-  ESCHERICHIA COLI O157

- PSEUDOMONAS

- CLOSTRIDIUM

- LEGIONELLA

- LACTIC ACID BACTERIA

Sulfite reducing bacteria

- ANAEROBIC BACTERIA

- Coliform

- Salmonella

- Staphylococcus aureus và Staphylococci dương tính coagulase

- Escherichia coli

- Listeria spp và Listeria Monocytogenes

- Nấm mem và Nấm mốc

 

 

 

Vui lòng nhấp vào phương pháp muốn tìm hiểu sẽ có đầy đủ thông tin của môi trường, tiêu chuẩn áp dụng và chứng nhận của các tổ chức quốc tế.