Trang chủ » BIOKAR Diagnostic » Môi trường nuôi cấy cơ bản » Bacteriological agar type E - A1012HA

Bacteriological agar type E - A1012HA

MỤC ĐÍCH

Bacteriological Agar đóng vai trò là chất cố định trong việc chuẩn bị môi trường nuôi cấy rắn ở nồng độ khoảng 12 và 20g/L.

TYPICAL COMPOSITION

Physical characteristics :

- Aspect, powder color............................................................................................................white cream

- Fusion temperature .................................................................................................................... 83-93°C

- Gelification temperature ............................................................................................................. 38-34°C

- Precipitation after sterilization ....................................................................................................negative

- pH at 1,5% gel after sterilization................................................................................................... 6,5-7,5

- Gel strength at 1,5 % after sterilization ............................................................................ 700-900 g/cm2

Chemical characteristics :

- Foreign substances .........................................................................................................less than 1,0 %

- Starch ............................................................................................................................................absent

- Gelatin ...........................................................................................................................................absent

- Sulfuric ash....................................................................................................less than or equal to 6,0 %

- Heavy metals...............................................................................................................less than 0,004 %

- Lead.............................................................................................................................less than 0,001 %

- Arsenic.......................................................................................................................less than 0,0003 %

- Loss on drying ...............................................................................................................less than 10,0 %

PACKAGING

Dehydrated medium :
A1012HA - 500 g bottle
A1012GC - 5 kg drum

TÁC NHÂN LÀM ĐÔNG MÔI TRƯỜNG