Trang chủ » Môi trường vi sinh » Môi trường nuôi cấy sinh màu (Chromogenic)

Môi trường nuôi cấy sinh màu (Chromogenic)

Môi trường nuôi cấy sinh màu được phát triển để đáp ứng nhu cầu của các phòng thí nghiệm phân tích cho các công cụ hiệu quả và dễ sử dụng mà chứng tỏ một mức độ tin cậy cao, đơn giản, thiết thực và kiểm soát chi phí.


Môi trường nuôi cấy sinh màu không những phát hiện nhanh hơn môi trường truyền thống mà cải thiện tăng độ nhạy, giảm các bước ủ cũng như không cần làm các Test sinh hoá để khẳng định.


Môi trường nuôi cấy sinh sinh màu dùng để phát hiện, đếm và phân lập Listeria spp, Listeria monocytogenes, Salmonella spp, Enterobacter Sakazakii, Bacillus Cereus, E.coli, Coliform, Pseudomonas spp, Nấm mem, nấm móc.

 
 

Sản phẩm