CONFIRM’ L. mono broth - BM16208

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG: 

The CONFIRM’ L. mono broth là môi trường dạng lỏng dùng để phát hiện Listeria monocytogenes, được phân lập từ 1 khuẩn lạc đơn đặc trưng từ COMPASS® Listeria Agar trong trường hợp sử dụng các phương pháp thay thế cho việc phát hiện và đếm Listeria monocytogenes theo chứng nhận NF VALIDATION. 

 

THÀNH PHẦN:

Thành phần có thể được điều chỉnh để có được hiệu suất tối ưu.

Trong 1 lit môi trường có:

- Special mixture of peptones...................................................................................... 7,00 g

- Sodium chloride ........................................................................................................ 5,00 g

-  Rhamnose .................................................................................................................  5,00  g

- Colored indicator ....................................................................................................... 0,05 g

pH of the ready-to-use at 25°C : 6,6 ± 0,2. 

 

ĐÓNG GÓI

18 vials x 1 ml …………………………………………………………. BM16208 

XÁC NHẬN LISTERIA MONOCYTOGENES