Phân tích định danh vi khuẩn

Công ty Đông Nam cung cấp giới hạn rộng các phương pháp định danh vi sinh vật bằng các hoá chất sinh hoá, hoặc các bộ kít chuẩn bị sẵn để sử dụng một cách dễ dàng, hoặc một hệ thống định danh vi sinh vật ớ cấp độ loài.

 
 

Sản phẩm