Trang chủ » Test kiểm tra nhanh dị ứng _AlerTox Sticks

Test kiểm tra nhanh dị ứng _AlerTox Sticks

Bộ dụng cụ kiểm tra nhanh để phát hiện chất gây dị ứng trên thực phẩm và bề mặt:

 

Tính năng: 

- Nhanh chóng và đáng tin cậy

- Kết quả trong 10 phút

- Không có phản ứng chéo

 

 

 

 

 

AlerTox Sticks
Casein

Test kiểm tra nhanh dị ứng Casein

AlerTox Sticks Casein

 

 

AlerTox Sticks
ß-Lactoglobulin

Test kiểm tra nhanh dị ứng

ß-Lactoglobulin

AlerTox Sticks ß-Lactoglobulin

 

 

AlerTox Sticks
Crustacea

Test kiểm tra nhanh dị ứng hải sản Crustacea

AlerTox Sticks Crustacea

 

 

 

 

AlerTox Sticks
Peanut

Test kiểm tra nhanh dị ứng đậu phộng

AlerTox Sticks Peanut

 

 

AlerTox Sticks Hazelnut

Test kiểm tra nhanh dị ứng

Hazelnut

AlerTox Sticks Hazelnut

 

 

AlerTox Sticks Almond

Test kiểm tra nhanh dị ứng hạnh nhân

AlerTox Sticks Almond

 

 

 

 

AlerTox Sticks
Soy

Test kiểm tra nhanh dị ứng đậu nành

AlerTox Sticks Soy

 

 

AlerTox Sticks
Egg

Test kiểm tra nhanh dị ứng trứng

AlerTox Sticks Egg

 

 

AlerTox Sticks
Fish

Test kiểm tra nhanh dị ứng cá

AlerTox Sticks Fish

 

 

KitReferenceLODFormat

AlerTox Sticks Casein

Test kiểm tra nhanh dị ứng Casein

KT-5781 2.5 ppm 10 strips

AlerTox Sticks Casein

Test kiểm tra nhanh dị ứng Casein

KT-5772 2.5 ppm 25 strips

AlerTox Sticks ß-Lactoglobulin

Test kiểm tra nhanh dị ứng ß-Lactoglobulin

KT-5782 2.5 ppm 10 strips

AlerTox Sticks ß-Lactoglobulin

Test kiểm tra nhanh dị ứng ß-Lactoglobulin

KT-5773 2.5 ppm 25 strips

AlerTox Sticks Crustacea

Test kiểm tra nhanh dị ứng Hải sản Crustacea

 

KT-6126 7 ppm (dry) / 33 ppm (wet) 10 strips

AlerTox Sticks Peanut

Test kiểm tra nhanh dị ứng đậu phộng

KT-6128 1 ppm 10 strips

AlerTox Sticks Hazelnut

Test kiểm tra nhanh dị ứng Hazelnut

KT-6129 1 ppm 10 strips

AlerTox Sticks Almond

Test kiểm tra nhanh dị ứng hạnh nhân

KT-6127 10 ppm 10 strips

AlerTox Sticks Soy

Test kiểm tra nhanh dị ứng đậu nành

KT-6125 1 ppm 10 strips

AlerTox Sticks Egg

Test kiểm tra nhanh dị ứng trứng

KT-5899 1 ppm 10 strips

AlerTox Sticks Egg

Test kiểm tra nhanh dị ứng trứng

KT-5898 1ppm 25 strips

AlerTox Sticks Fish

Test kiểm tra nhanh dị ứng Cá

KT-6131 0.35 ppm (dry) / 1 ppm (wet) 10 strips

AlerTox Sticks Mustard Seeds

Test kiểm tra nhanh hạt mù tạt

KT-6370 2 ppm 10 strips